Щодо окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

Трансфертное налогообложение

Щодо окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення

Доповнення до Узагальнюючої податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, затвердженої наказом Міндоходів від 22.11.2013 №699

 

Запитання 26: За яким курсом визначати обсяг операцій із нерезидентами при визначенні вартісного критерію (50 млн.гривень)?

Відповідь: З метою визначення загальної вартості операцій платники, які мають відносини із контрагентами-нерезидентами, враховують офіційний курс НБУ, що діяв на дату здійснення операції, а в частині раніше отриманої (проведеної) оплати – курс, що діяв на дату її отримання (здійснення оплати) (п.п. 153.1.1 та п.п. 153.1.2 п.153.1 ст.153 Кодексу).

Запитання 27: Чи враховуєтьсяпри визначенні вартісного критерію    (50,0 млн.грн.) контрольованої операції для цілей застосування п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу операції з повернення основної суми кредиту, депозиту, позики, поворотної фінансової допомоги?

Відповідь: З метою недопущення подвійного врахування операції з повернення основної суми кредиту, депозиту, позики, поворотної фінансової допомоги не враховуються при визначенні вартісного критерію (50,0 млн.гривень).

Запитання 28: Чи враховується при визначенні вартісного критерію (50,0 млн.грн.) для цілей застосування п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу сума поверненої поворотної фінансової допомоги, якщо позичальник повертає товаром заборгованість за передані у позику грошові кошти?

Відповідь: Враховуючи те, що у цьому випадку відбувається зміна умов договору, у зв’язку з чим зобов’язання за договором позики припиняється і замінюється зобов’язанням за договором купівлі–продажу, то такі операції розглядаються як дві окремі: надання поворотної фінансової допомоги та продаж товару, обсяг яких враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.

Запитання 29: Чи враховується при визначенні вартісного критерію       (50 млн.грн.) вартість ввезеної на давальницьких умовах сировини та вивезеної готової продукції (частково обробленої сировини) на умовах імпорту (експорту), якщо постачальником такої сировини виступає нерезидент – пов’язана особа?

Відповідь: Так, враховується.

Запитання 30: Від якої суми контрольованої операції буде розраховуватись сума штрафу у разі неподання Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт), якщо за 2013 рік обсяг контрольованих операцій перевищує граничну межу 50 млн.грн., з них здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013 на суму 10,0 млн.гривень?

Відповідь: Враховуючи те, що у Звіті повинні відображатись контрольовані операції, здійснені у період з 01.09.2013 по 31.12.2013, то у разі неподання Звіту застосовується штраф у розмірі 5 відс. від суми контрольованої операції, тобто 5 відс. від 10,0 млн.гривень.

Запитання 31: Якщо у пов’язаної особи придбані основні засоби, яку ціну вказувати у Звіті?

Відповідь: У Звіті відображається договірна та звичайна ціна таких основних засобів.

Запитання 32: Чи слід відображати у Звіті контрольовані операції з придбання товарів (робіт, послуг), які не включено платником податку ні до складу податкових витрат, ні до складу податкового кредиту?

Відповідь: Так, такі операції підлягають відображенню у Звіті.

Запитання 33: Чи будуть вважатись контрольованими операції з пов’язаною особою, що стала пов’язаною з 01.11.13 року, якщо обсяг операцій з такою особою складав: з 01.01.13 до 01.11.13 — 35 млн.грн., з 01.11.13 до 31.12.13 – 20 млн.грн?

Відповідь: Такі операції вважаються контрольованими, оскільки загальний обсяг операцій з контрагентом складає 55 млн.грн. за рік, та підлягають відображенню у Звіті в частині контрольованих операцій, здійснених з 01.11.13 до 31.12.13 року.

Запитання 34: Неподання платником податків Звіту про проведені ним протягом року контрольовані операції тягне за собою накладання штрафу у розмірі 5 відсотків загальної суми контрольованих операцій. За якими цінами обраховується обсяг контрольованих операцій для визначення суми штрафу: за договірними чи звичайними?

Відповідь: Розмір штрафу обчислюється, виходячи з договірних (контрактних) цін.

Запитання 35: Чи буде вважатися операція контрольованою, якщо платник податку здійснює продаж товарів нерезиденту – пов’язаній особі через комісіонера (повіреного)?

Відповідь: Операції платника податку з продажу товарів нерезиденту — пов’язаної особи через комісіонера (повіреного) визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій такого платника з нерезидентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік, оскільки безпосередньо право власності на товар переходить від комітента до покупця (нерезидента – пов’язаної особи).

Запитання 36: Чи можуть здійснювані операції за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи підпадати під визначення контрольованих?

Відповідь: Господарська діяльність за угодою (договором) про спільну діяльність без створення юридичної особи є об’єктом спільного контролю з боку сторін (учасників) такої угоди (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 № 91).

Тому, якщо контрагентами операцій, що проводяться спільною діяльністю,  виступають особи, пов’язані з учасниками такої спільної діяльності (резиденти та нерезиденти), та/або нерезиденти, що зазначені у п.п. 39.2.1.2
п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, та обсяг операцій з кожним із таких контрагентів дорівнює або перевищує 50 млн.грн. без ПДВ, то такі операції підпадають під визначення контрольованих.

Запитання 37: У разі припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом злиття компаній протягом звітного періоду яким чином та хто повинен відобразити у Звіті контрольовані операції юридичної особи, яка припиняється?

Відповідь: Відповідно до положень статті 59 Господарського кодексу України у разі злиття суб’єктів господарювання усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

Тому, обов’язок заповнення та подання Звіту, у тому числі про операції поглинутої компанії, здійснені нею протягом звітного календарного року, у якому проведена реорганізація, покладається на компанію, що утворилася внаслідок злиття. Така компанія несе відповідальність за правильність визначення цін по контрольованих операціях, дотримання порядку заповнення та своєчасність подання Звіту.

Запитання 38: Чи включається сума виплачених (нарахованих) дивідендів власникам корпоративних прав компанії до вартісного критерію 50 млн.грн. контрольованих операцій?

Відповідь: Так, включається.

Запитання 39: Чи враховується заборгованість за кредитом станом на 01.01.13 року до вартісного критерію 50 млн.грн. та чи потрібно відображати у Звіті проценти, нараховані у звітному періоді, за кредитами, виданими у попередніх періодах, у разі якщо сума процентів за кредитом не досягає 50 млн.гривень?

Відповідь: Ні, така заборгованість для обрахунку вартісного критерію 50 млн.грн. не враховується та у разі, якщо сума процентів за цим кредитом за звітний період не досягає 50 млн.грн., така операція не є контрольованою та не не підлягає відображенню у Звіті за умови відсутності інших операцій з цим контрагентом.

При цьому, якщо кредит був наданий у будь-якому звітному періоді, починаючи з 01.01.13 року, та сума кредиту з урахуванням нарахованих відсотків за ним потрапила під визначення контрольованої, то операції з нарахування відсотків за таким кредитом є контрольованими та відображаються у Звіті.

Запитання 40: За кредитом який був наданий у 2011 році і заборгованість за ним станом на 01.01.2013 року складає 400 млн.грн., сума нарахованих у 2013 році відсотків складає 40 млн.грн., з яких 13 млн.грн. нараховано починаючи з 01.09.2013 року. Чи враховується заборгованість за таким кредитом до вартісного критерію 50 млн.грн. та чи потрібно відображати у Звіті проценти, нараховані у звітному періоді за цим кредитом?

Відповідь: У цьому випадку у 2013 році до вартісного критерію контрольованої операції сума заборгованості за кредитом не враховується, і зважаючи на те, що сума нарахованих у 2013 році відсотків за таким кредитом не досягає вартісного критерію контрольованих операцій (50 млн.грн.), нарахування таких відсотків не є контрольованою операцією і у Звіті не відображається.

Запитання 41: Кредит був наданий у 2013 році у сумі 600 млн.грн., сума нарахованих у 2013 році відсотків за ним складає 60 млн.грн., з яких 20 млн.грн. нараховано починаючи з 01.09.2013 року. Чи враховується заборгованість за кредитом до вартісного критерію (50 млн.грн.) та чи потрібно відображати у Звіті проценти, нараховані у звітному періоді, якщо сума нарахованих відсотків у 2014 році за цим кредитом складає 40 млн.гривень?

Відповідь: У цьому випадку до вартісного критерію контрольованої операції враховується сума наданого кредиту та нарахованих протягом звітного року відсотків за ним. У Звіті за 2013 рік відображаються нараховані у період з 01.09.2013 по 31.12.2013 відсотки у сумі 20 млн.гривень. У Звіті за 2014 рік підлягають відображенню нараховані за 2014 рік відсотки у сумі 40 млн.гривень.

Запитання 42: Чи вважаються операції з контрагентом – нерезидентом, зареєстрованим у державі, яка не увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затвердженого розпорядженням КМУ від 25.12.2013 № 1042-р, але сплачував в країні резиденції податок на прибуток за ставкою 6%, контрольованими?

Відповідь: За умови досягнення вартісного критерію визначеного           п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (50 млн.грн.) операції з таким контрагентом визнаються контрольованими відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу.

Запитання 43: Форвардний контракт на постачання сільськогосподарської продукції укладено у березні 2013 року. Безпосередньо реалізація та відвантаження продукції відбувалось у серпні – листопаді 2013 року. Чи повинні включатися до Звіту операції за таким контрактом?

Відповідь: До Звіту повинні бути включені контрольовані операції, у яких перехід прав власності на товари відбувся у період з 01.09.2013 по 31.12.2013 року.

Запитання 44: Чи вважаються контрольованими операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн.грн. без ПДВ, із пов’язаною фізичною особою – резидентом?

Відповідь: Відповідно п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу контрольованими операціями є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року.

Таким чином, операції юридичної особи, загальна сума яких складає більше 50 млн.грн. без ПДВ, із пов’язаною фізичною особою – резидентом, визнаються відповідно ст.39 Кодексу контрольованими.

Запитання 44: Платник податків протягом звітного періоду здійснював операції із контрагентом нерезидентом-непов’язаною особою, зареєстрований у державі, яка увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 №1042-р. В той же час, контрагент-нерезидент сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) у цій державі за ставкою 21%.

Чи вважаються операції з таким контрагентом контрольованими? У разі подання платником-податків довідки (її нотаріально засвідченої копії), визначеної п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, чи повинен він подавати Звіт? Який порядок надання такої довідки (її нотаріально засвідченої копії?)

Відповідь: Відповідно до п.п. 39.2.1.3 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу у разі, коли в державі (на території) реєстрації нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративного податку), платником податку подається довідка (або її нотаріально засвідчена копія), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), встановлену у державі його реєстрації.

У разі подання платником податків довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує обрану нерезидентом у державі його реєстрації ставку податку на прибуток (корпоративного податку), яка є не меншою від ставки податку в Україні більше ніж на 5 відсоткових пунктів, встановлену у державі його реєстрації, в строки, визначені п.п. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, операції з таким контрагентом не вважаються контрольованими та Звіт по ним не подається.

Така довідка (або її нотаріально засвідчена копія) надсилається до Міндоходів поштою з повідомленням про вручення до 01 травня року, наступного за звітним.

Запитання 45: Чи вважаються пов’язаними для цілей трансфертного ціноутворення державний банк (100 відс. статутного капіталу належить державі) та Публічне акціонерне товариство, в якому держава в особі Фонду державного майна володіє 70 відс. акцій.

Відповідь: Враховуючі спеціальний статус держави, як власника корпоративних прав, безпосереднє або опосередковане володіння державою корпоративними правами юридичних осіб (у т.ч. через суб’єктів управління об’єктами державної власності) не є критерієм пов’язаності для цілей трансферного ціноутворення відповідно до п.п. в) п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Разом з цим, такі юридичні особи можуть бути визнані пов’язаними для цілей трансферного ціноутворення по іншим критеріям, зазначеними у
п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Запитання 46: Чи можливо під час проведення перевірки з питань трансферного ціноутворення, призначеної відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, подавати уточнюючі розрахунки до поданих раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податок на додану вартість, якщо такі уточнюючі розрахунки не пов’язані із проведенням контрольованих операцій, по яким призначена перевірка.

Відповідь: Відповідно до п. 50.2 ст. 50 Кодексу платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Таким чином, під час проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податку на прибуток та ПДВ під час здійснення ним контрольованих операцій, яка призначена та проводиться відповідно п.п. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу, та враховуючи норми п.п. 39.1.2 п. 39.1 та п. 39.7 ст. 39 Кодексу такий платник податків не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість за будь-який звітний (податковий) період. При цьому, платник податку має право подавати уточнюючий розрахунок до декларацій з інших податків, ніж податок на прибуток та ПДВ.

Запитання 47: Чи можливе проведення процедури узгодження цін у контрольованих операціях, які вже проведені великим платником податків?

Відповідь: Узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником податків та Міндоходів можливо тільки щодо контрольованих операцій, які будуть проводитися після проведення процедури узгодження цін.

Завершенням процедури узгодження цін у контрольованих операціях є укладення відповідного договору між великим платником податків та Міндоходів.

Таким чином, контрольована операція щодо якої проводилось узгодження цін, не може бути проведена до моменту набрання чинності договору між великим платником податків та Міндоходів про узгодження цін.

Запитання 48: Яку інформацію щодо пов’язаних осіб та групу відповідно до п.п а) та б) п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинні надати великі платники податків: виключно щодо контрагентів контрольованої операції або й про інших осіб?

Відповідь: Документація, яку великий платник податків повинен надати відповідно до п.п. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу повинна містити інформацію про усіх осіб, які є пов’язаними особами з великим платником податків та між собою, відповідно до положень п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Зазначена інформація повинна включати дані, які дозволяють ідентифікувати кожну пов’язану особу (повне найменування та податковий номер, найменування держав (територій), податковими резидентами яких є такі особи), а також дані щодо цих осіб як групи (сукупності суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють). При цьому зазначається зокрема інформація про структуру групи, опис діяльності, розподіл функцій та активів в групі, політику трансфертного ціноутворення групи тощо.

Запитання 49: Платник податків здійснює господарські операції із філіями однієї юридичної особи та безпосередньо з юридичною особою. Яким чином необхідно розраховувати вартісний критерій контрольованих операцій відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу?

Відповідь: Для розрахунку вартісного критерію контрольованих операцій (50 млн.грн.) враховується сумарне значення усіх операцій, здійснених з головним підприємством та усіма відокремленими підрозділами (філіями та представництвами) юридичної особи.